Subwencja dla Mikrofirm – Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii  koronawirusa.
Warto przeczytać, bo w największym skrócie: możesz otrzymać maksymalnie 324.000,00 zł pożyczki, a spłacić jedynie 81.000 zł.

Jaka jest maksymalna kwota subwencji finansowej przyznawana mikrofirmom w ramach Programu i jak jest ona obliczana?

Program nie przewiduje jednego maksymalnego progu subwencji finansowej, który obowiązywałby dla każdej mikrofirmy. Maksymalna kwota subwencji finansowej, jaką mikrofirma może uzyskać w ramach Programu obliczana jest bowiem oddzielnie dla każdej takiej mikrofirmy i zależy ona bezpośrednio od indywidualnie obliczonych wartości dla danej mikrofirmy.
W przypadku mikrofirm obliczenia maksymalnej kwoty subwencji finansowej dokonuje się w oparciu o iloczyn liczby pracowników oraz kwoty bazowej subwencji finansowej w wysokości 12, 24 lub 36 tys. zł na zatrudnionego pracownika w zależności od skali spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (odpowiednio o co najmniej 25%, co najmniej 50%, co najmniej 75%), jednak nie więcej niż 324 tys. zł.
Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia kwoty subwencji finansowej, ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, lecz nie wyższego niż zatrudnienie (przedsiębiorca może wybrać dla siebie bardziej korzystną datę wskazującą wyższy poziom zatrudnienia): (i) na dzień 31 grudnia 2019 r. albo (i) na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim.

Na jakich zasadach i w jakich przypadkach podlega zwrotowi subwencja finansowa przyznana mikrofirmom w ramach Programu?

Otrzymana przez mikrofirmę subwencja finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach:

1) w przypadku: zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę, otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji;
2) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez mikrofirmę w każdym czasie przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, subwencja finansowa podlega zwrotowi:
a. w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji finansowej bezwarunkowo; oraz
b. w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników, z wyłączeniem właściciela (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, na poziomie:
I. wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% kwoty subwencji;
II. od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 50% kwoty subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia według wzoru poniżej:
Wartość subwencji podlegającej zwrotowi z tytułu redukcji zatrudnienia = wartość subwencji * Skala redukcji zatrudnienia, gdzie

III. niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 50% wartości subwencji.
Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.
W rezultacie przedsiębiorca, który utrzyma 100% poziomu zatrudnienia, będzie mógł zachować (nie będzie musiał zwracać) 75% całkowitej wartości subwencji finansowej. W przypadku redukcji zatrudnienia do stanu niższego niż 50% pierwotnego poziomu zatrudnienia przedsiębiorca będzie mógł zachować (nie będzie musiał zwracać) 25% całkowitej wartości subwencji finansowej.
Polski Fundusz Rozwoju może podjąć decyzję o zmianie warunków umorzenia dla mikrofirm, których spadek przychodów wyniósł więcej niż 75%, mając na uwadze indywidualną sytuację danej mikrofirmy.
Warunkiem nieegzekwowania zwrotu subwencji finansowej, przy czym kwota stanowiąca 25% wartości subwencji jest w każdym przypadku bezwarunkowo zwrotna, jest:
 spełnienie przez przedsiębiorcę ewentualnych innych zobowiązań, określonych w umowie dotyczącej przyznania subwencji finansowej; oraz
 złożenia oświadczenia przez przedsiębiorcę wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym stan zatrudnienia.
Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.