Tarcza antykryzysowa – Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem umowy wraz z załącznikami oraz zasadami udzielania dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

I. Wprowadzenie

 

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii wpływa w sposób istotny na obywateli, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniających pracowników,planowane jest ich wsparcie poprzez umożliwienie ubiegania się o dofinansowaniez tytułu spadku obrotów gospodarczych,z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzeniadziałalnościgospodarczej.Instrument ten został zawarty Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), w artykule 15zzc.

II. Warunek uzyskania wsparcia

 

1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
2. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie przypadającym po dniu1 stycznia 2020r.i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku.
3. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
4. Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
5. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

III. Wysokość przyznawanych środków

 

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:
• co najmniej 30%–może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
• co najmniej 50%–może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,Wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto to 2600zł. Informacja o wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku 2020 znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1778).
• co najmniej 80%–może być przyznane w wysokości 90%kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.We wniosku, znajduje się algorytm, według którego należy dokonać obliczenia spadku obrotów.Do wniosku dołączono również kalkulator w formacie xls.

IV. Obowiązki przedsiębiorcy w związku z uzyskaniem dofinansowania

 

1. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.
2. Dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.Oświadczenie stanowi załącznik nr2do umowy.
3. Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres wynikający z umowy, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu środków proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Zwrot środków następuje bez odsetek.
4. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:
• byciu osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników;
• braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe;
• niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
• nieotrzymaniu i nieubieganiu się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych;
• zobowiązaniu do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi;
• numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Wszystkie niezbędne oświadczenia znajdują się we wniosku.
6. Oświadczenia zawarte we wniosku przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie jest zawarte we wniosku.

V. Pomoc publiczna

 

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji –Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)Pomoc może być udzielona pod warunkiem, że:
1. Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r. ze zm.);
2. Pomoc będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 r. ;
3. Pomoc przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych uwarunkowana jest jej nie przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców i nie jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowane przedsiębiorstwa.
4. Wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną pomoc udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1 Tymczasowych ram, kwoty 800 000 EUR na jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów unijnych (limit 800 000 EUR jest osobny w stosunku do pomocy de minimis, przez co wartość dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wartość pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce -beneficjent może otrzymać jednocześnie pomoc de minimis w wysokości do 200 000 EUR/100 000 EUR oraz pomoc publiczną w wysokości do 800 tys. EUR).

VI. Sposób postępowania przy ubieganiu się o dofinansowanie

 

1. Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie(w tym o terminie składania wniosków)dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy.Informacje adresowe urzędów pracy można uzyskać pod adresem https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu.
2. Aby uzyskać dofinansowanie przedsiębiorca powinien złożyć niżej wymienione dokumenty poprzez formularz dostępny na stronie https://www.praca.gov.pl:
• Wniosek(formularz stanowiący załącznik do Umowy, zaakceptowany przez powiatowy urząd pracy Wniosek stanowi jednocześnie załącznik do Umowy);
• Wzór formularza pomocy publicznej (formularz stanowiący załącznik nr 1 do Wniosku);
• Umowę;
• Oświadczenie(stanowiące załącznik nr 2do umowy);Załącznikiem Nr 2 do wniosku jest także, przygotowany w formacie xls, plik o nazwie „Kalkulator obrotów”, umożliwiający dokonanie obliczeń w zakresie spadku obrotów.
3. Istnieje możliwość złożenia wniosku bezpośredniow PUP-terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej.O ile, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację w kraju, nie został wydany komunikat, że bezpośrednie złożenie wniosku zostało wstrzymane. Taka informacja powinna pojawić się na stronie internetowej PUP.
4. Wnioski powinny zostać złożone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
5. Przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania odbywać się będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tej usługi.
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia dofinansowania Starosta i przedsiębiorca awierają umowę. Termin wypłaty środków finansowych zostanie określony w umowie.
7. Warunkiem wypłacania transz dofinansowania jest złożenie przez pracodawcę oświadczenia (stanowiącego załącznik 2do umowy). Pierwsze oświadczenie jest składane wraz z wnioskiem, kolejne oświadczenia będą uruchamiać wypłatę świadczenia w następnych miesiącach.
8. W przypadku nieprzyznania dofinansowania na podstawie dokumentacji innej niż elektroniczna,PUP zwraca Wnioskodawcy oryginały złożonych dokumentów.