Tarcza antykryzysowa – Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy.

I. WPROWADZENIE

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii wpływa w sposób istotny na codzienne życie obywateli, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje dla przedsiębiorców będących pracodawcami,planowane jest ich wsparcie poprzez umożliwienie ubiegania się o dofinansowanie z tytułu spadku obrotów gospodarczych,z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.Instrument ten został zawarty ustawie z dnia 2marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.), w artykule 15zzb.

II. WARUNEK UZYSKANIA WSPARCIA

1. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

2. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych:od po dniu1 stycznia 2020r.dodniapoprzedzającego złożenie wniosku.

3. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.

4. Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek (załącznik nr 1 do niniejszych Zasad i Umowy) do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

5. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

III. WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANYCH ŚRODKÓW

1. Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku obrotów:•co najmniej 30% –może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika1,

• co najmniej 50% –może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,

• co najmniej 80% –może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym 1Wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto to 2600zł. Informacja o wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku 2020 znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1778). mowa powyżej, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.W załączniku nr 2 do wniosku znajdują się dwa kalkulatory, według których należy dokonać obliczenia spadku obrotów oraz wysokości dofinansowania.

IV. OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM DOFINANSOWANIA

1. Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.

2. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.Oświadczenie stanowi załącznik nr2do umowy.

3. Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

4. We wniosku(załącznik nr 1 do niniejszych Zasad i Umowy) przedsiębiorca oświadcza o:•posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy -Prawo przedsiębiorców;•wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych o conajmniej: 30%, 50%lub80%;

• zatrudnianiu osób objętych wnioskiem;

• braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

• przeznaczeniu dofinansowania na koszty związane z wynagrodzeniami pracowników oraz składkami na ubezpieczenia społeczne, należnymi od tych wynagrodzeń;•nie ubieganiu się o dofinansowanie na ten sam cel z innych środków publicznych;

• zapoznaniu się z obowiązkiem utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz,po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi;•braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe;

• zapoznaniu się z obowiązkiem prowadzenia działalności przez okres przyznania wsparcia oraz okres równy temu okresowi po zakończeniu dofinansowania;

• numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Wszystkie niezbędne oświadczenia znajdują się we wniosku.

6. Oświadczenia zawarte we wniosku przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

V. POMOC PUBLICZNA

Dofinansowanie lub rezygnacja z dochodzenia odsetek przy zwrocie dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji –Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.)Pomoc może być udzielona pod warunkiem, że:1.przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014 r. ze zm.);2.pomoc będzie udzielana nie później niż do 31 grudnia 2020 r. ;3.pomoc przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych uwarunkowana jest jej nie przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców i nie jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowane przedsiębiorstwa. 4.wartość pomocy nie przekracza, łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie z Sekcją 3.1 Tymczasowych ram, kwoty 800 000 EUR na jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów unijnych (limit 800 000 EUR jest osobny w stosunku do pomocy de minimis, przez co wartość dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie ma wpływu na możliwą do otrzymania wartość pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce -beneficjent może otrzymać jednocześnie pomoc de minimis w wysokości do 200 000 EUR/100000 EUR oraz pomoc publiczną w wysokości do 800 tys. EUR). Formularz pomocy publicznej (Załącznik nr 1 do wniosku) –w pkt. B Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna (aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.) w ppkt. 1 oraz 4 należy zaznaczyć „nie dotyczy”.

VI. SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY UBIEGANIU SIĘ O DOFINANSOWANIE

1. Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie(w tym o terminie składania wniosków)dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy.Informacje adresowe urzędów pracy można uzyskać pod adresem https://psz.praca.gov.ploraz na stronie www.mrpips.gov.pl.

2. Wniosek(stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych Zasad i Umowy)wraz z jego integralnymi elementami w postaci załącznika nr 1 i załącznika nr 2 wraz z umową oraz oświadczeniem(załącznik nr 2do umowy) można złożyć poprzez formularz dostępny na stroniehttps://www.praca.gov.pl.

3. Istnieje możliwość złożenia wniosku bezpośrednio w PUP-terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.O ile, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację w kraju, nie został wydany komunikat, że bezpośrednie złożenie wniosku zostało wstrzymane. Taka informacja powinna pojawić się na stronie internetowej PUP.

4. Wnioski powinny zostać złożone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

5. Przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania odbywać się będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tej usługi.

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia dofinansowania Starosta i przedsiębiorca zawierają umowę. Termin wypłaty środków finansowych zostanie określony w umowie.

7. Warunkiem wypłacania transz dofinansowania jest złożenie przez pracodawcę oświadczenia (stanowiącego załącznik nr 2do umowy)oraz załącznika nr 2 do wniosku, w którym pracodawca oblicza wysokość spadku obrotów, wpisuje pracowników objętych umową i oblicza kwotę dofinansowania dla poszczególnych pracowników.Pierwsze oświadczenie jest składane wraz z wnioskiem, kolejne oświadczenia będą uruchamiać wypłatę świadczenia w następnych miesiącach.

8. W przypadku nieprzyznania dofinansowania na podstawie dokumentacji innej niż elektroniczna,PUP zwraca Wnioskodawcy oryginały złożonych dokumentów

Załączniki
zasady.pdf (pdf, 264 KB)
umowa_z_zalacznikami.pdf (pdf, 617 KB)